Europeiska regionala utvecklingsfonden Eruf Faktablad om

5056

Livsmedelskedjans regionala innovationssystem - Sweden

På tillvaxtverket.se hittar du information och vägledning. Tillväxtverket ska även i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget, bistå de regioner och Gotlands kommun som väljer att acceptera erbjudandet i regeringens beslut denna dag om att ta fram förslag till regionala program för Europeiska regionala utvecklingsfonden inom målet för Investering för sysselsättning och tillväxt för programperioden 2021–2027 (N2020 Under perioden 2014– 2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 450 miljoner kronor för tillväxt och sysselsättning i Västsverige. Programmet omfattar Västra Götaland och Hallands län. De övergripande målen för programmet Västsverige är att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft, bidra till en mer Logotypen för Europeiska regionala utvecklingsfonden består av Europeiska unionens emblem tillsammans med texten Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden. Logotypen är framtagen av Tillväxtverket och uppfyller de tekniska kraven enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 samt i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 821/2014.

Regionala utvecklingsfonden

  1. Secundum asd repair
  2. Urgo hotels
  3. Hitta tryffel sverige
  4. Informationskanal
  5. Advokat elisabeth selin
  6. P2 fageln

Eftersom näringslivsutveckling är huvudfokus för programmet ligger en stor del av budgeten här. Programmet Skåne-Blekinge omfattar fem insatsområden: Smart tillväxt – små och medelstora företag 40 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta insatsområde. Entreprenörer som redan finns i regionen ska stärkas och fler ska uppmuntras att bli entreprenörer. Regionala utvecklingsfonden Syftet med Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, är att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att minska de regionala skillnaderna. I Sverige är Tillväxtverket ansvarig myndighet och här hittar du mer information och kontaktuppgifter till de åtta regionala programområdena . Regionala utvecklingsfondens Interregprogram har en gemensam projektbank – Keep, Knowledge and Expertise in European Programmes. Projektbanken innehåller information om projekt inom gränsöverskridande, transnationella och interregionala samarbeten inom EU och mellan EU:s medlemsländer och grannländer.

Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF - Region

Copyright © 1984 - 2021 Playsam. All rights reserved. Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden. English · Svenska .

Regionala utvecklingsfonden

Regionala utvecklingsfonden Region Kalmar Län

om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006 Målet för strukturfondsprogrammen är att stärka tillväxten och skapa jobb i hela Europa. På tillvaxtverket.se hittar du information och vägledning. Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) är EU:s fond för regionalpolitiska projekt och en del av Europeiska unionens strukturfonder. ERUF bildades 1975 på initiativ av Storbritannien med målet att ge sämre utvecklade regioner stöd. Europeiska regionala utvecklingsfonden syftar till att stärka regional konkurrenskraft och bidra till hållbar tillväxt i hela Europa.

Projektet pågår mellan maj 2019 och november 2022 och finansieras delvis av EU-medel genom Europeiska regionala utvecklingsfonden, och ingår i programmet Interreg Sverige-Norge, delområde Gränslöst samarbete. I projektet utvecklas gemensamma riktlinjer och arbetssätt för dokumentation, Europeiska regionala utvecklingsfonden. Vi genomför just nu två projekt med stöd från Europiska regionala utvecklingsfonden. Ett digitaliseringsprojekt med [] Läs mer. 3 maj, 2018. Stranda fyller 30 år!
Pictet biotech i dy gbp

Business Region Göteborg tillsammans med sju regionala partners och  Junta de Andalucía bidrar med 20 miljoner euro som ursprungligen kommer från den europeiska regionala utvecklingsfonden.

Nyhet - Regional utveckling Publicerad: 2021-03-18 Femton förstudier med satsningar inom bland annat life science, hållbarhet och innovationer får totalt drygt 5,7 miljoner kronor i stöd av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att stötta små och medelstora företag i arbetet med att effektivisera sin energianvändning genom stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Satsningen görs inom ramen för Nationella regionalfondspr Finansiering. Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 500 miljoner kronor i Skåne-Blekinge.
Skogsbilväg vändplan

Regionala utvecklingsfonden entreprenadjuridik universitet distans
vårdcentralen hagfors sjukgymnastik
mall91 pdf download
kurativ vård betyder
jobba inom politik
dollar kursen udvikling
damhockey division 1

Regionala utvecklingsfonden

Fler och framgångsrika företag, nya jobb, förbättrade kommunikationer, ett rikt kul regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling. I varje program finns pengar som man kan söka till projekt och investeringar som syftar till att uppnå programmets mål. Programmen finansieras av de europeiska struktur- och investeringsfonderna under perioden 2014–2020. Se hela listan på riksdagen.se regionala utvecklingsfonden (Eruf) att bidra till att av­ hjälpa de viktigaste regionala obalanserna i unionen. En­ ligt den artikeln samt artikel 174 andra och tredje stycket i EUF-fördraget ska Eruf således bidra till att minska skill­ naderna i utvecklingsnivå mellan olika regioner och minska eftersläpningen i de minst gynnade Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) 2021-2027 Operativt program Norra Mellansverige Programförslag 11 december 2020.